افتخارات بوک هارمونی

بزرگترین افتخار همراهی شماست

1399

برگزیده جشنواره مروجان کتاب

سرو امینی برگزیده جشنواره مروجان کتاب برای رسانه بوک هارمونی (هارمونی کتاب)

سرو امینی برگزیده جشنواره مروجان کتاب
برگزیده جشنواره کتاب و رسانه

1400

برگزیده جشنواره کتاب و رسانه

سرو امینی برگزیده جشنواره کتاب و رسانه

1400

برگزیده جشنواره رسانه های دانشجویی

سرو امینی با رسانه بوک هارمونی در جشنواره رسانه های دانشجویی توانست به عنوان رسانه برگزیده انتخاب شود. هیات داوران رسانه بوک هارمونی را به عنوان رسانه مستقل کتاب برگزید.

سرو امینی برگزیده جشنواره رسانه هایدانشجویی برای رسانه بوک هارمونی ویدئو رسانه مستقل کتاب
انجمن بوک بلاگر های ایران - بوک بلاگیست - bookblogist

1401

بوک بلاگیست

عضو انجمن بوک بلاگرهای ایران "بوک بلاگیست "